Aanmelden

Kies hieronder een willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord en vul uw e-mailadres in.
Hiermee kunt u bestellingen plaatsen en de status bekijken.
U gaat hiermee geen enkele verplichting aan.* is een verplicht veld
U bevindt zich hier:

Privacy statement

Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van EnyMate B.V. worden uw gegevens vastgelegd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EnyMate B.V., van Dalenlaan 396 (hierna te noemen “EnyMate”).
EnyMate vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.


Doel gegevensregistratie

De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt EnyMate enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van EnyMate, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.


Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat EnyMate gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. EnyMate zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.


Externe dienstverleners en andere sites

Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van EnyMate gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. EnyMate is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
Indien u via een link op een site van EnyMate terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen voor u uw bezoek aan die site continueert.


Beveiliging gegevens

EnyMate respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van EnyMate. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van EnyMate, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. EnyMate spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
EnyMate is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan EnyMate.


Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van EnyMate via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

EnyMate BV
Ohmweg 1a
2952 BD  Alblasserdam

Telefoon: 0900-ENYMATE (0900-3696283)
U kunt ook een e-mail sturen naar het contactformulier.